JAWORZNO

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
KOŁO W JAWORZNIE

Nasza misja:

Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie,

Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

       Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Koło w Jaworznie

Środowiskowy Dom Samopomocy

Władze stowarzyszenia

Skład Zarządu:

Przewodnicząca Zarządu: 

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu:

Musiał Ewa

Zięba Małgorzata

Bańkowska Iwona

Włodarczyk Raczek Monika

Owczarek Bożena

Wesołowska Agnieszka

Kowalczyk Barbara

Skład Komisji Rewizyjnej:

Wyrobkiewicz Halina

Popławska Danuta

Byrczek Teresa

                            Aktualności

Aktywni, świadomi i zintegrowani - On Inclusion.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX.Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o.
Partner Projektu: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
Termin realizacji:
2019-07-01 - 2021-09-28
Kwota dofinansowania z UE wynosi:
1 642 633,58zł
Całkowita wartość projektu:
1 729 087,98 zł

 

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Jaworzna, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji. Poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób spośród w/w w okresie realizacji projektu i osiągnięty poprzez zaproponowane formy wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społ.-zawodowych. Udział w projekcie pozwoli nabycie nowych umiejętności oraz aktywne włączenie w życie społeczne i zawodowe. Poprzez dokonanie diagnozy kompetencji ON, oraz spotkań z doradztwo zawodowym zostanie ustalony obszar wzmocnienia. Podniosą swoje umiejętności podczas udziału w warsztatach, nabędą kwalifikacje komputerowe uczestnicząc w kursie ECDL Base, 50% posiądzie nowe umiejętności podczas staży zawodowych. Proces integracji społecznej będzie miał miejsce podczas wycieczek oraz wyjazdowych warsztatów.

 

Oferujemy bezpłatne formy wsparcia:
• wielostronna diagnoza kompetencji,
doradztwo zawodowe
• wyjazdowe warsztaty usamodzielniające,
• warsztaty (
rękodzieło artystyczne, warsztaty witraż i tkactwo, warsztaty grafiki tradycyjnej
i papieroplastyka, warsztaty garncarstwo i ceramika, malarsko-tapeciarski )
• zajęcia terapeutyczne (CHOREOTERAPIA, KINEZYTERAPIA, BIBLIOTERAPIA, ARTETERAPIA, DOGOTERAPIA)
• piknik integracyjny,
zajęcia adaptacyjno - integrujące typu Boccia,
• kurs komputerowy ECDL,
• PŁATNA praktyka zawodowa u pracodawców.

 

Kontakt i zapisy - 783 258 555

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zarząd i Administracja:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon :  32 616 38 98

                  32 616 35 89

Godziny pracy

PON – PT : 07:00 – 15:00

Ośrodek Wczesnej Interwencji:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 69 44

                 798 311 177

Rejestracja czynna:

PON – PT : 08:00 – 15:00

Godziny pracy:

PONIEDZIAŁEk  7.00 – 18.35

WTOREK 7.00 – 21.00

Środa 7.00 – 21.00

CZWARTEK 7.00 – 21.00

PIĄTEK 7.00 – 17.00

Warsztat Terapii Zajęciowej:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19

Dane kontaktowe

Telefon : 32 616 69 43

                 32 616 38 98

                 32 616 35 89

Godziny pracy:

PON – PT : 06:00 – 16:00

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Lokalizacja

Polska,  Jaworzno,  43-600

ul. Fryderyka Chopina 19Szczakowska 45

Dane kontaktowe

Telefon :    32 617 77 95

Godziny pracy:

PON – PT : 07:00 – 15:00