PFRON

Formy wsparcia  AON PFRON

  • Zapoznanie się asystenta z osobą beneficjenta ostatecznego, jego sytuacją życiową oraz potrzebami na podstawie dokumentów: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i karty zgłoszenia do projektu.
  • Świadczenie podstawowych usług asystencji osobistej:
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze do placówki: służby zdrowia, handlowej, usługowej, urzędowej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, kultu religijnego, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu.
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego doraźnie w domu: pełnienie opieki nad beneficjentem ostatecznym podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np. pogrzeb), w przypadku beneficjenta ostatecznego samotnie żyjącego – pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.
  • Świadczenie usług towarzyszących, jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta ostatecznego:
  • Pomoc w ubieraniu się;
  • Pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
  • Pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku;
  • Pomoc w załatwieniu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych.