PFRON – aktywni

Aktywni, świadomi i zintegrowani – On Inclusion

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Wyłączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Liderem projektu: C.M.T. Sp.z o.o. Partner Projektu: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

Termin realizacji: 2019-07-01 – 2021-09-28
Kwota dofinansowania z UE wynosi: 1 642 633,58zł
Całkowita wartość projektu: 1 729 087,98 zł

Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu aktywności społeczno – zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców i mieszkanek miasta Jaworzna, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społeczny w oparciu o indywidualną ścieżkę reintegracji. Poprzedzoną diagnozą potrzeb osób objętych wsparciem oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób spośród w/w w okresie realizacji projektu i osiągnięty poprzez zaproponowane formy wsparcia oraz udzielenie pomocy w kształtowaniu kluczowych kompetencji społ.-zawodowych. Udział w projekcie pozwoli nabycie nowych umiejętności oraz aktywne włączenie w życie społeczne i zawodowe. Poprzez dokonanie diagnozy
kompetencji ON, oraz spotkań z doradztwo zawodowym zostanie ustalony obszar wzmocnienia. Podniosą swoje umiejętności podczas udziału w warsztatach, nabędą kwalifikacje komputerowe uczestnicząc w kursie ECDL Base, 50% posiądzie nowe umiejętności podczas staży zawodowych. Proces integracji społecznej będzie miał miejsce podczas wycieczek oraz wyjazdowych warsztatów.

Oferujemy bezpłatne formy wsparcia:
• wielostronna diagnoza kompetencji,
doradztwo zawodowe
• wyjazdowe warsztaty usamodzielniające,
• warsztaty (rękodzieło artystyczne, warsztaty witraż i tkactwo, warsztaty grafiki tradycyjnej
i papieroplastyka, warsztaty garncarstwo i ceramika, malarsko-tapeciarski )
• zajęcia terapeutyczne (CHOREOTERAPIA, KINEZYTERAPIA, BIBLIOTERAPIA,
ARTETERAPIA, DOGOTERAPIA)
• piknik integracyjny,
• zajęcia adaptacyjno – integrujące typu Boccia,
• kurs komputerowy ECDL,
• PŁATNA praktyka zawodowa u pracodawców.

Kontakt i zapisy – 783 258 555