Usługi asystenckie

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków PFRON

Cel Projektu: Celem projektu jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania większej niezależności życiowej w codziennym funkcjonowaniu oraz zwiększenie dostępności do placówek służby zdrowia, rehabilitacyjnych, usługowych, urzędów, kultu religijnego, kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, poprzez realizację usług wspierających: usług asystencji osobistej.

 

Od 01.01.2023 do 31.03.2024 realizujemy Projekt dofinansowany przez PFRON

 
 
Całkowita wartość : 369 924,14 zł
Dofinansowanie : 347 728,69 zł
 

 

Warunki rekrutacji do projektu:

Przez cały czas realizacji Projektu prowadzona jest rekrutacja wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów oraz niepełnosprawność sprzężoną, będących mieszkańcami miasta Jaworzna.

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W Projekcie przewidziano udział 60 beneficjentów.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

 

Harmonogram działań przewiduje:

rekrutowanie kandydatów do udziału w Projekcie

tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

realizacja Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

telefonicznie: 32 616 35 89, 517 908 035

e-mail: psonijaworzno@gmail.com

Dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Jaworzna posiadających długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną, w zakresie zmysłów oraz niepełnosprawność sprzężoną świadczymy usługi w ramach projektu pn.: :Świadczenie usług asystencji osobistej” współfinansowanego ze środków PFRON ! Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku. Warunkami rekrutacji do Projektu jest posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie Karty zgłoszenia oraz Formularzu zgody RODO.

Formy wsparcia AON PFRON

Świadczenie podstawowych usług asystencji osobistej:

  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze do placówki: służby zdrowia, handlowej, usługowej, urzędowej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, kultu religijnego, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu.
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce.
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego doraźnie w domu: pełnienie opieki nad beneficjentem ostatecznym podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np. pogrzeb), w przypadku beneficjenta ostatecznego samotnie żyjącego – pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.
  • Świadczenie usług towarzyszących, jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta ostatecznego:
  • Pomoc w ubieraniu się;
  • Pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
  • Pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku;
  • Pomoc w załatwieniu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych

Kontakt: 517 908 035