Usługi asystenckie

Dla dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Jaworzna posiadających długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną, w zakresie zmysłów oraz niepełnosprawność sprzężoną świadczymy usługi w ramach projektu pn.: :Świadczenie usług asystencji osobistej” współfinansowanego ze środków PFRON ! Projekt realizowany jest w terminie od 01.04.2021 do 31.03.2022 roku. Warunkami rekrutacji do Projektu jest posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz złożenie Karty zgłoszenia oraz Formularzu zgody RODO.

Formy wsparcia AON PFRON

Świadczenie podstawowych usług asystencji osobistej:

  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze do placówki: służby zdrowia, handlowej, usługowej, urzędowej, rehabilitacyjnej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, kultu religijnego, podczas pobytu w placówce oraz w drodze powrotnej do domu.
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego w drodze z dworca kolejowego, przystanku autobusowego i dotarciu w wybrane miejsce.
  • Wspomaganie beneficjenta ostatecznego doraźnie w domu: pełnienie opieki nad beneficjentem ostatecznym podczas nieobecności rodzica/opiekuna prawnego spowodowanej wyższą koniecznością życiową (załatwienie sprawy urzędowej, wizyta u lekarza, zdarzenie losowe np. pogrzeb), w przypadku beneficjenta ostatecznego samotnie żyjącego – pomoc w czynnościach dnia codziennego (gotowanie, sprzątanie, itp.) przy aktywnym współudziale osoby niepełnosprawnej.
  • Świadczenie usług towarzyszących, jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta ostatecznego:
  • Pomoc w ubieraniu się;
  • Pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych;
  • Pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku;
  • Pomoc w załatwieniu spraw życia codziennego (zakupy) i urzędowych

Kontakt: 517 908 035