PFRON MT

„MIESZKAM, WIĘC JESTEM” – PROWADZENIE TRENINGU SAMODZILENOŚCI DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Projekt jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jaworznie i współfinansowany ze środków PFRON

Cel Projektu: Przygotowanie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną do prowadzenia w miarę samodzielnego życia poza domem rodzinnym poprzez podnoszenie ich kompetencji codziennego funkcjonowania, budowania relacji interpersonalnych, funkcjonowania w społeczeństwie oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu

Termin i miejsce realizacji projektu: Projekt jest realizowany w terminie: od 01.01.2022 r. do 31.03.2024 r. w Mieszkaniu Treningowym przy ul. Matejki 32b/11 w Jaworznie

Całkowity koszt projektu: 443 465,55 zł

Dofinansowanie: 394 235,55 zł

Warunki rekrutacji do projektu:

Przez cały czas realizacji Projektu prowadzona jest rekrutacja wśród dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną, będących mieszkańcami miasta Jaworzna oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub ich absolwentami pozostającymi w zatrudnieniu.

Jednym z warunków uczestnictwa w projekcie jest posiadanie aktualnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

W Projekcie przewidziano udział 45 beneficjentów.

Formy wsparcia realizowane w ramach Projektu:

W ramach Projektu prowadzony jest w cyklu około miesięcznym trening samodzielności w czynnościach dnia codziennego poprzez udział w następujących rodzajach treningu:

– czystości,

– gospodarczym,

– kulinarnym,

– ekonomicznym,

– manualnym,

– komunikacyjnym:

– społecznym w placówce i poza placówką

Trening samodzielności prowadzony jest codziennie w dni robocze z wyjątkiem czasu pobytu beneficjentów na zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy lub w pracy oraz w dni wolne od pracy.

Codziennie w nocy pełniona jest opieka nocna.

Wsparcie trenera personalnego beneficjentów ostatecznych stanowi istotne dopełnienie pracy trenerów i obejmuje indywidualną pomoc psychologiczną (interwencja, doradztwo, terapia) dorosłym osobom z niepełnoprawnością intelektualną.

Wsparcie opiekuna medycznego to znaczące uzupełnienie treningu czystości oraz budowania samoświadomości zdrowotnej organizmu beneficjentów.

Harmonogram działań

W pierwszym okresie realizacji projektu przewiduje się:

– rekrutowanie kandydatów do udziału w Projekcie

– prowadzenie treningów samodzielności

– systematyczny zakup materiałów do realizacji poszczególnych treningów

– tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla beneficjentów

– co miesięczną ewaluację Indywidualnych Planów Działania beneficjentów

Aktualności o realizacji projektu są dostępne w zakładce: MIESZKANIE TRENINGOWE

i pod zakładce: MT na facebooku 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJKECIE UZYSKAĆ MOŻNA:

– w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie: 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 19

– telefonicznie: 32 616 35 89

– e-mail: psonijaworzno@gmail.com34